پروژه مقاوم سازی پل های قطعه اول محور شوراب – کاشان

پروژه مقاوم سازی پل های قطعه اول راه آهن محور شوراب – کاشان از جمله پروژه های ملی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف مقاوم سازی پل های مسیر ، به طول کلی ۶۴ کیلومتر شامل بررسی و مقاوم سازی ۲۸۵ دستگاه پل در طول مسیر شوراب – دهنار – کاشان جهت افزایش بار محوری تا ۲۵ تن تعریف شده است.

کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور زیربنائی : مهندسین مشاور سازیان
سرگروه مشارکت :شرکت کیسون
مشاور همکار : مهندسین مشاور راه آهن راه
آزمایشگاه ژئوتکنیک : مهندسین مشاور بهنیان جنوب
پیمانکار : شرکت محور سازان سدید
مبلغ اولیه قرارداد ( ریال ) : ۸۶،۴۰۰،۴۵۷،۶۳۸
تاریخ عقد قرارداد :۹۳/۱۲/۰۹

پروژه های بیشتر 

فهرست