ارزش های شرکت محورسازان سدید

ارزشهای ما، راهنمای پیشبرد کلیه فعالیتهای ما می باشند.
شرکت
محورسازان سدید همواره برارزش های ذیل متمرکز است.

مشتری مداری
امروزه همه سازمان ها، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و جلب رضایت آن، از مفاهیم مهم رقابت پذیری در سطح جهانی است که برای شرکت محورسازان سدید نیز در اولویت اول است.

پایبندی به اسپک های مهندسی
رعایت مشخصات فنی بدون شک مهمترین بخش اجرایی هر پروژه می باشدکه در کنار بازرسی هاوکنترل کیفیت های مربوط به آن از ارزش های اصلی شرکت محورسازان سدید می باشد و تمام جزئیات در طراحی تامین و اجرا بر اساس مشخصات فنی پروژه صورت می پذیرد.

پایبندگی به زمان تحویل پروژه
شرکت محورسازان سدید با برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا، بازرسی های مستمر و با استفاده درست از منابع مطابق با هزینه و زمان پیش بینی شده پروژه را به مشتریان تحویل می نماید عبور از زمان تحویل پروژه از خط قرمزهای شرکت محورسازان سدید است.

بهره وری و مدیریت هزینه
افزایش بهره وری جهت کاهش هزینه های پروژه و توجه به دوشاخص اثربخشی وکارایی در تمام طول مدت پروژه همیشه در حال رصدشدن است، شرکت محورسازان سديدهمیشه در تلاش است تا با ثابت نگه داشتن کیفیت، هزینه پروژه را به حداقل برساند.

پروژه های شرکت محورسازان سدید

اخبار و رویداد ها

فهرست