پروژه ساخت حوضچه تبخیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد

کارفرما : شرکت نوتاش افرا – فراب
مشاور زیربنائی : مهندسین مشاور عامران افق
پیمانکار : شرکت محور سازان سدید
مبلغ اولیه قرارداد ( ریال ) : ۱۶،۰۴۶،۱۶۳،۰۰۰
تاریخ عقد قرارداد : ۹۱/۱۰/۲۰

پروژه های بیشتر 

فهرست